Regulamin zakupów w sklepie internetowym partner-panele.pl obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.

§ 1

Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

1. partner-panele.pl/Sklep internetowy - to sklep internetowy, prowadzony przez spółkę Multi-Form II Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, przy ul. Fabrycznej 11, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129102, NIP: 6461011186, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym:poczta@partner-panele.pl. Sklep partner-panele.pl prowadzony jest w języku polskim i jest dostępny w domenie partner-panele.pl. Za jego pośrednictwem, po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Użytkownik uzyskuje możliwość składania Zamówienia.

2. Sprzedający – partner-panele.pl jest własnością: Multi-Form II Sp. z o.o. ul. Fabryczna 11 43- 100 Tychy NIP:6461011186 REGON: 277878877

3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z serwisu; (ew. która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu partner-panele.pl);

4. Kupujący, Składający zamówienie – Użytkownik, który w oparciu o podjęte czynności techniczne złożył Zamówienie;

5. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;

6. Przedsiębiorca-konsument - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

7. Towar – rzecz ruchoma lub usługa, które mogą być przedmiotem umowy, a są wskazane w sklepie internetowym partner-panele.pl;

8. Konto – pole zawierające dane w zakresie przeprowadzonych transakcji oraz instrument służący bezpośrednio do realizacji Zamówień składanych przez Kupujących;

9. Oferta - oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, uregulowana w dyspozycji art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu oraz terminu realizacji zamówienia;

10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży zawierające określone przez Kupującego parametry kupowanego towaru wyszczególnione w zamówieniu. Po określeniu parametrów, w tym ilości kupowanego towaru system partner-panele.pl w sposób automatyczny zamieści dodatkowe informacje dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące ceny sprzedaży, zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu oraz terminu realizacji zamówienia;

11. Koszyk – narzędzie systemowe umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w chwili kliknięcia opcji „do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybór opcji „do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Sprzedającego, ani dla Kupującego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku Kupujący ma możliwość weryfikacji treści Zamówienia. Zamówienie zawiera informacje dotyczące zasad i terminów płatności, zasad i kosztów transportu oraz termin realizacji zamówienia. W zamówieniu Użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz określenia zasad i kosztów transportu;

12. Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu internetowego bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie ;

13. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

14. Administrator danych osobowych – Spółka Multi-Form II Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Sklep partner-panele.pl prowadzony i administrowany jest przez Sprzedającego (także w zakresie dotyczącym danych osobowych).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu partner-panele.pl. Ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu partner-panele.pl umów sprzedaży, szczegółowo określając czynności techniczne prowadzące do jej zawarcia. Przedmiotowy regulamin został stworzony na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

3. Sklep partner-panele.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową w domenie partner-panele.pl, jak również telefonicznie i mailowo. Złożenie zamówienia telefonicznie lub mailowo stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Celem prowadzenia sklepu partner-panele.pl jest umożliwienie Użytkownikowi zapoznanie się z towarami oraz usługami oferowanymi przez Sprzedającego, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży towarów i usług.

5. Korzystanie ze sklepu partner-panele.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego wymagań technicznych określonych w § 3 Regulaminu.

6. Kupujący może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem partner-panele.pl, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

7. Sprzedawca oświadcza, że nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

8. Sprzedający oświadcza, że nie jest w stanie zapewnić, że opinie na temat Towarów opublikowane na stronach Sklepu internetowego pochodzą wyłącznie od konsumentów, którzy nabyli faktycznie Towar.

§ 3

Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z serwisu partner-panele.pl

1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu partner-panele.pl to: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera, Chrome, Safari), a także klawiatura bądź inne urządzenie wskazujące, które umożliwia poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Kupujący zobligowany jest do posiadania aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

2. Sprzedający informuje, iż podczas korzystania z usług sklepu partner-panele.pl za pośrednictwem komputera lub urządzenia mobilnego, instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików jest konieczna dla prawidłowego świadczenia usługi. Więcej informacji o plikach cookies.

§ 4

Informacje o towarach, usługach i cenach

1. Wszelkie informacje o oferowanych przez sklep partner-panele.pl towarach oraz usługach zamieszczone są na stronie internetowej www.partner-panele.pl. Rzeczone informacje są zamieszczone wraz z wiadomościami dotyczącymi właściwości i cen towarów oraz usług. Zdjęcia i opisy towarów zaprezentowane na stronie sklepu partner-panele.pl podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Kupującemu wytworzenia sobie ogólnego wyobrażenia o wyglądzie, właściwościach i parametrach towaru. W szczególności wygląd określonego towaru na zdjęciach przedstawionych na stronie Sprzedającego może różnić się od wyglądu towaru w rzeczywistości, które to różnice mogą wynikać m.in. warunków oświetlenia, ustawień monitora czy ograniczeń w zakresie fotografii. Opis techniczny towaru może zawierać uproszczenia, które wiążą się z zapewnieniem Kupującym jego czytelnej wersji.

2. Kupujący mają możliwość korzystania z partner-panele.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kupującym oraz złożonych przez niego Zamówieniach. Świadczenie usług w ramach zarejestrowanego Konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z partner-panele.pl dotyczącą Konta w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres email: poczta@partner-panele.pl zawierającej oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Powyższe nie obejmuje sytuacji, w których partner-panele.pl jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego – w takim przypadku rozwiązanie umowy nastąpi z chwilą zrealizowania Zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji i utworzenia Konta należy kliknąć w zakładkę „Zarejestruj się”. Kolejno, należy wypełnić formularz rejestracyjny wskazując adres e-mail, imię, nazwisko, telefon, dane adresowe oraz hasło do logowania lub wybrać opcję „zaloguj się przez facebook” lub „zaloguj się przez google”. Przed zakończeniem procesu rejestracji Konta, Użytkownik musi zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności Sprzedającego, a następnie oznaczyć odpowiednie checboxy. Kolejno, na adres email umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Kupującym, a ppartner-panele.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez partner-panele.pl na warunkach określonych w Regulaminie.

4. Ceny towarów i usług zamieszczane są przy opisie towarów i usług. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sprzedającego podawane są w złotych polskich i zawierają krajowy podatek VAT. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

5. Koszty przesyłki na terenie Polski podane są odrębnie dla każdego Zamówienia odpowiednio po kliknięciu przycisku „do koszyka”. Dodatkowo podstawowy cennik dostaw znajduje się na stronie www.partner-panele.pl w zakładce „Dostawa”.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w opisach i cenach towarów i usług. Uprawnienie to pozostaje bez wpływu na ceny towarów, które zostały zamówione przed datą dokonania zmian.

§ 5

Użytkownicy

1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu partner-panele.pl w charakterze Kupujących mogą być jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Użytkownikiem korzystającym z serwisu partner-panele.pl w charakterze Sprzedającego jest wyłączenie Multi-Form II Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.

3. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania treści niniejszego regulaminu oraz zobowiązani do niezwłocznego informowania Sprzedającego o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych Użytkowników.

§ 6

Procedura składania zamówień

1. Wszystkie produkty dostępne w partner-panele.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Kupujący może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie partner-panele.pl przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową www.partner-panele.pl.

3. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Kupującego niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed zakończeniem procesu składania Zamówienia. Brak akceptacji przez Kupującego niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem partner-panele.pl.

4. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Kupującego jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

5. Kupujący dokonuje wyboru towaru i jego ilości klikając na przycisk „do koszyka”. W oknie „Koszyk” pokazana jest ilość wybranych towarów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia przy uwzględnieniu wybranej formy dostawy.

6. Powtarzając wyżej wymienioną procedurę Kupujący może gromadzić w koszyku kolejne towary oraz modyfikować ich ilość.

7. Kupujący ma możliwość kontynuowania zakupów klikając przycisk „Kontynuuj zakupy” po dodaniu towaru do koszyka.

8. Po dodaniu do koszyka wszystkich zamawianych towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Kupujący przechodzi do dalszej części procedury zamawiania. Na tym etapie Kupujący, jeżeli chce kontynuować zakupy winien kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, gdzie następnie ma możliwość wyboru formy złożenia zamówienia. Kupujący ma możliwość: kontynuować poprzez zakup bez rejestracji klikając w zakładkę „Złóż zamówienie”; zalogować się przy pomocy posiadanego Konta, jak również założyć Konto, klikając w zakładkę „Zarejestruj się”.

9. W formularzu zamówienia należy wskazać:

a. imię, nazwisko, adres Kupującego;

b. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;

c. dane odbiorcy oraz adres, na który towar ma zostać dostarczony.

10. Po złożeniu zamówienia Kupujący zostaje przekierowany na stronę „Podsumowanie” gdzie po weryfikacji Zamówienia oraz po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostaną mu udostępnione dane do wykonania płatności lub zostanie przekierowany na inną stronę właściwą dla wybranego sposobu płatności.

11. W trakcie procedury składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.

12. Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie partner-panele.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

13. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu Zamówienia, zostanie niezwłocznie wysłana przez partner-panele.pl wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości elektronicznej od partner-panele.pl z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zawarta zostaje umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a partner-panele.pl.

14. Kupujący, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.

15. Możliwe są następujące formy płatności:

- przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu partner-panele.pl, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

- płatność online – płatność jest realizowana za pośrednictwem serwisu imoje, dostarczanego przez ING Bank Śląski. Po kliknięciu w okno „Płatność Online” Kupujący zostaje przekierowany do strony serwisu imoje, gdzie będzie mógł zdecydować się na płatność kartą, przelewem bankowym lub płatność BLIK - płatność jest realizowana za pomocą sześciocyfrowego kodu wyświetlanego przez aplikację mobilną banku, który służy do zaakceptowania transakcji;

16. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w partner-panele.pl Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności oraz dostawy poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

17. Świadczenie przez partner-panele.pl usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Kupującym składania zamówień na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem partner-panele.pl jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez partner-panele.pl, albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówień za pośrednictwem partner-panele.pl.

§ 7

Realizacja zamówienia

1. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Tychach przy ul. Fabrycznej 11 (43-100 Tychy).

2. Kupujący ponosi koszty dostawy towaru określone w cenniku wskazanym na stronie www.partner-panele.pl w zakładce „Dostawa”.

3. Towary zamówione za pośrednictwem partner-panele.pl dostarczane są do miejsca wskazanego przez Kupującego w dni robocze.

4. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy, natomiast gdy towar jest produkowany według specyfikacji Kupującego, okres ten obejmuje również wyprodukowanie zamówionego towaru.

5. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni, przy czym w przypadku zamówienia kilku towarów, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, Sprzedający zastrzega, że termin realizacji zamówienia będzie liczony dla produktu z najdłuższym czasem realizacji.

6. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu sklep partner-panele.pl informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.

7. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji, gabarytach lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno Zamówienie, sklep partner-panele.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, koszt dostawy podany Kupującemu przy składaniu zamówienia może ulec zmianie. Po przestawieniu Kupującemu ostatecznych kosztów dostawy, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli nie zaakceptuje przedstawionych kosztów.

8. Wszystkie przesyłki paletowe których waga łączna przekracza 30kg nie są wnoszone pod drzwi, dostawa realizowana jest w systemie „burta – burta”. Jest to formuła, zgodnie z którą do obowiązku firmy kurierskiej należy wstawienie paczki do samochodu w miejscu załadunku oraz ustawienie jej na podłożu w miejscu rozładunku.

§ 8

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument mają prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.)

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument lub Kupujący przedsiębiorca musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, poprzez wysłanie pisma pocztą na adres: ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@partner-panele.pl. . Do oświadczenia o odstąpieniu należy dołączyć uprzednio otrzymaną fakturę VAT.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru. Do odstąpienia od umowy Konsument może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sklep partner-panele.pl zwraca wszystkie otrzymane płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. partner-panele.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Towar należy odesłać na adres: ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy.

7. Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania rzeczy.

8. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość nie przysługuje Kupującemu oraz Przedsiębiorcy konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamówienia towaru, wyprodukowanego według indywidualnych potrzeb Kupującego, zgodnie z przekazaną przez

niego specyfikacją.

§ 9

Niezgodność towaru z umową

1. Sprzedający dostarcza Towary zgodnie z umową. Jeśli towar jest niezgodny z umową, Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta za doprowadzenie do ich zgodności z umową na podstawie przepisów rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedający w okresie dwóch lat od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub Przedsiębiorcy konsumentowi ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Towaru z umową. Niezgodność z umową występuje jeśli:

a. Opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Towaru są niezgodne z umową;

b. Towar nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi i o którym to celu powiadomił Sprzedającego najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który to Sprzedający zaakceptował;

c. Towar nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju;

d. Towar nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju Towarów lub nie występuje w określonej ilości, chyba że Sprzedający wykaże, iż:

- nie wiedział o danym zapewnieniu publicznym i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;

- przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób;

- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta o zawarciu umowy;

e. Towar nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca konsument może rozsądnie oczekiwać;

f. Towar nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem;

g. Brak zgodności Towaru z umową wynika z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedającego.

3. W przypadku niezgodności Towaru z umową, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy konsumentowi przysługuje wobec Sprzedającego roszczenie o doprowadzenie do zgodności z umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca-konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy gdy Konsument lub Przedsiębiorca-konsument żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z umową jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

4. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy jeżeli:

a. Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 3 zdanie 2 powyżej;

b. Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta;

c. Sprzedający nie odebrał Towaru udostępnionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta;

d. Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, a Sprzedający nie zdemontował Towaru, lub zdemontował ale nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo nie zlecił wykonania tych czynności na swój koszt;

e. Brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

f. Brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Towaru;

g. Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta.

5. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

6. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów lub w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca-konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

7. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą: konsumencką oraz na rzecz Przedsiębiorcy konsumenta, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

8. Reklamacje w związku z niezgodnością Towaru z umową można złożyć w formie elektronicznej, pisząc wiadomość e-mail na adres: poczta@partner-panele.pl lub w formie pisemnej na adres partner-panele ul. Zagórska 11, 43-100 Dąbrowa Górnicza. Dla złożenia reklamacji, Kupujący może posłużyć się formularzem reklamacyjnym, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

9. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na którą wysłana ma zostać odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, dokumentacja fotograficzna, żądanie Kupującego, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.

10. Sklep partner-panele.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

11. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, partner-panele.pl zwróci się do Kupującego o uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Reklamacja jest uznana za złożoną w dacie uzupełnienia żądanych braków.

12. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep partner-panele.pl. W celu odesłania zakupionego produktu Kupujący powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

13. Sprzedawca zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. W przypadku odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedający nie zaproponował, ze sam odbierze towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika (np. kurier) Kupujący stwierdzający powstanie szkody transportowej jest obowiązany wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika. Protokół reklamacyjny spisany w obecności kuriera, uprawnia do zgłaszania reklamacji, co do ilości lub uszkodzeń mechanicznych.

§ 10

1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Adresy punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Kupujący będący Konsumentem jest uprawniony do skorzystania z pozostałych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji obejmujących w szczególności:

a. Internetową platformę ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - przy zgłoszeniu należy podać adres e-mail Sprzedającego tj. poczta@partner-panele.pl;

b. Bezpłatną pomoc miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów.

§ 12

Uprawnienia Sprzedającego

1. Sklep partner-panele.pl ma prawo zawiesić na czas określony albo nieokreślony możliwość składania nowych zamówień przez Kupującego w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię sklepu partner-panele.pl lub w inny sposób mu szkodzą.

2. Sprzedający nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu z przyczyn od Sprzedającego niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu partner-panele.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej partner-panele.pl składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Umowy zawierane za pośrednictwem partner-panele.pl zawierane są w języku polskim.

3. W ramach realizacji umowy z Kupującym, sklep partner-panele.pl jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety po sprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

4. partner-panele.pl honoruje wszelkie prawa określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach Ustawy Kodeks cywilny oraz Ustawy o prawach konsumenta. Postanowienia mniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa.

5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sklep partner-panele.pl w ramach partner-panele.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

6. Sprzedający oświadcza, że odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

7. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

8. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej partner-panele.pl w zakładce Regulamin pod adresem www.partner-panele.pl. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem partner-panele.pl następuje poprzez przesłanie Kupującemu na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w sklepie internetowym, treści zawartej umowy.

9. Sklep partner-panele.pl oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności serwisu, w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.

10. partner-panele.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem partner-panele.pl wiadomości o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty publikacji Regulaminu na stronie www. partner-panele.pl.

11. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Kupującego.

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2023 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.


Załączniki:

1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
2. Formularz odstąpienia od umowy.