Regulamin zakupów
w sklepie internetowym partner-panele.pl obowiązujący od 01.07.2021 r.

§ 1
Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 1. Partner-panele.pl/Sklep internetowy - to sklep internetowy, prowadzony przez spółkę Multi-Form II Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, przy ul. Fabrycznej 11, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129102, NIP: 6461011186, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: biuro@partner-panele.pl. Sklep partner-panele.pl prowadzony jest w języku polskim i jest dostępny w domenie partnej-panele.pl. Za jego pośrednictwem, po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Użytkownik uzyskuje możliwość składania Zamówienia.
 2. Sprzedający – Spółka Multi-Form II Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach;
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z serwisu; (ew. która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu partner-panele.pl)
 4. Kupujący, Składający zamówienie – Użytkownik, który w oparciu o podjęte czynności techniczne złożył Zamówienie;
 5. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej
  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;
 6. Kupujący przedsiębiorca - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Towar – rzecz lub usługa, które mogą być przedmiotem umowy, a są wskazane w sklepie internetowym partner-panele.pl;
 8. Oferta - oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, uregulowana w dyspozycji art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu oraz terminu realizacji zamówienia;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży zawierające określone przez Kupującego parametry kupowanego towaru wyszczególnione w zamówieniu. Po określeniu parametrów, w tym ilości kupowanego towaru system partner-panele.pl w sposób automatyczny zamieści dodatkowe informacje dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące ceny sprzedaży, zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu oraz terminu realizacji zamówienia;
 10. Koszyk – narzędzie systemowe umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w chwili kliknięcia opcji „dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybór opcji „dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Sprzedającego, ani dla Kupującego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku Kupujący ma możliwość weryfikacji treści Zamówienia. Zamówienie zawiera informacje dotyczące zasad i terminów płatności, zasad i kosztów transportu oraz przewidywany termin realizacji zamówienia. W zamówieniu
  Użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz określenia zasad i kosztów transportu.
 11. Umowa – umowa sprzedaży towarów bądź usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
 12. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 13. Administrator danych osobowych – Spółka Multi-Form II Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Sklep partner-panele.pl prowadzony i administrowany jest przez Sprzedającego (także w zakresie dotyczącym danych osobowych).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości
  korzystania przez Użytkowników z serwisu partner-panele.pl. Ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu partner-panele.pl umów sprzedaży, szczegółowo określając czynności techniczne prowadzące do jej zawarcia. Przedmiotowy regulamin został stworzony na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020, poz. 344), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2020, poz. 287), a także w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Sklep partner-panele.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową w domenie partner-panele.pl.
 4. Celem prowadzenia sklepu partner-panele.pl jest umożliwienie Użytkownikowi zapoznanie się z towarami oraz usługami oferowanymi przez Sprzedającego, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży towarów i usług.
 5. Korzystanie ze sklepu partner-panele.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego wymagań technicznych określonych w § 3 Regulaminu.
 6. Kupujący może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem partner-panele.pl, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

§ 3
Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z serwisu partner-panele.pl

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu partner-panele.pl to: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera, Chrome, Safari), a także klawiatura bądź inne urządzenie wskazujące, które umożliwia poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Kupujący zobligowany jest do posiadania aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Sprzedający informuje, iż podczas korzystania z usług sklepu partner-panele.pl za
  pośrednictwem komputera lub urządzenia mobilnego, instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików jest konieczna dla prawidłowego świadczenia usługi. Więcej informacji o plikach cookies.

§ 4
Informacje o towarach, usługach i cenach

 1. Wszelkie informacje o oferowanych przez sklep partner-panele.pl towarach oraz usługach zamieszczone są na stronie internetowej www.partner-panele.pl. Rzeczone informacje są zamieszczone wraz z wiadomościami dotyczącymi właściwości i cen towarów oraz usług. Zdjęcia i opisy towarów zaprezentowane na stronie sklepu partner-panele.pl podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Kupującemu wytworzenia sobie ogólnego wyobrażenia o wyglądzie, właściwościach i parametrach towaru. W szczególności wygląd określonego towaru na zdjęciach przedstawionych na stronie Sprzedającego może różnić się od wyglądu towaru w rzeczywistości, które to różnice mogą wynikać m.in. warunków oświetlenia, ustawień monitora czy ograniczeń w zakresie fotografii. Opis techniczny towaru może zawierać uproszczenia, które wiążą się z zapewnieniem Kupującym jego czytelnej wersji.
 2. Ceny towarów i usług zamieszczane są przy opisie towarów i usług. Wszystkie ceny
  zamieszczone na stronie Sprzedającego podawane są w złotych polskich i zawierają krajowy podatek VAT. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub jest dostarczana w formie elektronicznej.
 3. Koszty przesyłki na terenie Polski podane są odrębnie dla każdego Zamówienia odpowiednio po kliknięciu przycisku „do koszyka”. Dodatkowo podstawowy cennik dostaw znajduje się na stronie www.partner-panele.pl w zakładce „Dostawa”.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w opisach i cenach towarów i usług. Uprawnienie to pozostaje bez wpływu na ceny towarów, które zostały zamówione przed datą dokonania zmian.

§ 5
Użytkownicy

 1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu partner-panele.pl w charakterze Kupujących mogą być jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, wszelkie czynności tego podmiotu w partner-panele.pl może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z partner-panele.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.
 3. Użytkownikiem korzystającym z serwisu partner-panele.pl w charakterze Sprzedającego jest wyłącznie Multi-Form II Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania treści niniejszego Regulaminu oraz
  zobowiązani do niezwłocznego informowania Sprzedającego o każdym naruszeniu
  Regulaminu przez innych Użytkowników.

§ 6
Procedura składania zamówień

 1. Wszystkie produkty dostępne w partner-panele.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad
  fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Kupujący może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie partner-panele.pl przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową www.partner-panele.pl
 3. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i
  zaakceptowanie przez Kupującego niniejszego Regulaminu, co Kupujący potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed zakończeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Kupującego niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem partner-panele.pl.
 4. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Kupującego jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 5. Kupujący dokonuje wyboru towaru i jego ilości klikając na przycisk „Dodaj do koszyka”. W oknie „Pokaż mój koszyk” pokazana jest ilość wybranych towarów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.
 6. Powtarzając wyżej wymienioną procedurę oraz Kupujący może gromadzić w koszyku kolejne towary oraz modyfikować ich ilość.
 7. Kupujący ma możliwość w każdym czasie sprawdzić zawartość swojego koszyka klikając w przycisk „Koszyk” lub „Przejdź do realizacji zamówienia”, gdzie wybiera również sposób dostawy i zapłaty oraz otrzymuje informację dotyczącą kosztów dostawy.
 8. Kupujący ma możliwość kontynuowania zakupów klikając przycisk „Kontynuuj zakupy” po dodaniu towaru do koszyka.
 9. Po dodaniu do koszyka wszystkich zamawianych towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Kupujący przechodzi do dalszej części procedury zamawiania. Na tym etapie Kupujący, jeżeli chce kontynuować zakupy winien kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”. Kupujący ma możliwość realizacji zamówienia jako zarejestrowany Użytkownik, jak również może dokonać zakupu bez rejestracji.
 10. W formularzu zamówienia należy wskazać:
  1. imię, nazwisko Kupującego;
  2. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
  3. dane odbiorcy oraz adres, na który towar ma zostać dostarczony.
 11. Po uzupełnieniu danych lub zalogowaniu się Użytkownika, Kupujący ma możliwość wyboru opcji dostawy. Przedstawione propozycje form dostawy zawierają każdorazowo wskazanie ceny dostawy przy czym koszty dostawy zawierają się w kwocie od 0 zł do 199 zł i jest zależny od sposobu dostawy i gabarytu przesyłki. Po dokonaniu wyboru sposobu dostawy, Kupujący ma możliwość kontynuowana zakupów poprzez kliknięcie w zakładkę „Kontynuuj zakupy” lub zrealizować zamówienie.
 12. Aby móc przejść do finalizacji zamówienia, Kupujący musi zapoznać się z Regulaminem zakupów dostępnym na stronie, a następnie odznaczyć checkbox dotyczący zaznajomienia się z jego treścią i kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”.
 13. W trakcie procedury składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia na przycisk dotyczący wyboru sposobu płatności Kupujący ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, adresu i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz danych podanych w formularzu zamówienia.
 14. Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie partner-panele.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 15. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu Zamówienia, zostanie niezwłocznie wysłana przez partner-panele.pl wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości elektronicznej od partner-panele.pl z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zawarta zostaje umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a partner-panele.pl
 16. Możliwe są następujące formy płatności:
  1. Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu partner-panele.pl, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  2. płatność online – płatność jest realizowana za pośrednictwem serwisu imoje, dostarczanego przez ING Bank Śląski ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34 w Katowicach, kod pocztowy: 40-086; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459; o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000 zł; NIP 634-013-54-75; o międzynarodowym kodzie identyfikacyjnym w systemie SWIFT (BIC) INGBPLPW i adresie poczty elektronicznej: info@ingbank.pl; podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Warszawie, plac Powstańców Warszawy 1. Po kliknięciu w okno „Płatność Online” Kupujący zostaje przekierowany do strony serwisu imoje, gdzie będzie mógł zdecydować się na płatność kartą, przelewem bankowym.
  3. płatność BLIK - płatność jest realizowana za pomocą sześciocyfrowego kodu wyświetlanego przez aplikację mobilną banku, który służy do zaakceptowania transakcji.
 17. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w partner-panele.pl, Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu dostawy z uwagi na gabaryty towaru.
 18. Świadczenie przez partner-panele.pl usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Kupującym składania zamówień na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem partner-panele.pl jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez partner-panele.pl, albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówień za pośrednictwem partner-panele.pl 

§ 7
Realizacja zamówienia

 1. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów
  pocztowych (firm kurierskich). Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w punkcie sprzedaży lub w magazynie Sprzedającego.
 2. Kupujący ponosi koszty dostawy towaru określone na stronie www.partner-panele.pl w zakładce „Dostawa”.
 3. Towary zamówione za pośrednictwem partner-panele.pl dostarczane są do miejsca
  wskazanego przez Kupującego w dni robocze.
 4. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy, natomiast gdy towar jest produkowany według specyfikacji Kupującego, okres ten obejmuje również wyprodukowanie zamówionego towaru.
 5. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu sklep partner-panele.pl informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.
 6. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji, gabarytach lub sposobie
  pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno Zamówienie, sklep partner-panele.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, koszt dostawy podany Kupującemu przy składaniu zamówienia może ulec zmianie. Po przestawieniu Kupującemu ostatecznych kosztów dostawy, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli nie zaakceptuje przedstawionych kosztów.
 7. Wszystkie przesyłki paletowe których waga łączna przekracza 30kg nie są wnoszone pod drzwi, dostawa realizowana jest w systemie „burta – burta”. Jest to formuła, zgodnie z którą do obowiązku firmy kurierskiej należy wstawienie paczki do samochodu w miejscu załadunku oraz ustawienie jej na podłożu w miejscu rozładunku.

§ 8
Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz Kupujący przedsiębiorca mają prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Kupujący przedsiębiorca weszła w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez ww. kupujących weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument lub Kupujący przedsiębiorca musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, poprzez wysłanie pisma pocztą na adres: ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy lub przesłanie tego oświadczenia za  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@partner-panele.pl.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru. Do odstąpienia od umowy Konsument lub Kupujący przedsiębiorca mogą posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, sklep partner-panele.pl zwraca wszystkie otrzymane płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba. Partner-panele.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Kupującego przedsiębiorcę do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez ww. kupujących dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Towar należy odesłać na adres: ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 7. Konsument oraz Kupujący przedsiębiorca ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wymienieni w zdaniu pierwszym kupujący odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania rzeczy.
 8. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do
  odstąpienia od umowy zwartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w  odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
   opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
   ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
   mająca krótki termin przydatności do użycia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamówienia towaru, wyprodukowanego według indywidualnych potrzeb Kupującego, zgodnie z przekazaną przez niego specyfikacją.

§ 9
Procedura składania reklamacji

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Okres, na który udzielona została gwarancja w odniesieniu do poszczególnych towarów, widnieje w jego opisie na stronie internetowej partner-panele.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Adresy punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 2. Sklep partner-panele.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących
  przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką oraz
  sprzedażą na rzecz Kupującego przedsiębiorcy, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, pisząc wiadomość e-mail na adres: biuro@partner-panele.pl, lub w formie pisemnej na adres ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy.
 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności imię, nazwisko, adres poczty
  elektronicznej lub adres do korespondencji, na którą wysłana ma zostać odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, dokumentacja fotograficzna, żądanie Kupującego, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.
 5. Sklep partner-panele.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, partner-panele.pl zwróci się do Kupującego o uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Reklamacja jest uznana za złożoną w dacie uzupełnienia żądanych braków.
 7. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika (np. kurier) Kupujący stwierdzający powstanie szkody transportowej jest obowiązany wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 8 z późn. zm.) dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika. Protokół reklamacyjny spisany w obecności kuriera, uprawnia do zgłaszania reklamacji, co do ilości lub uszkodzeń mechanicznych.

§ 10
Uprawnienia Sprzedającego

 1. Sklep partner-panele.pl ma prawo zawiesić na czas określony albo nieokreślony możliwość składania nowych zamówień przez Kupującego w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię sklepu partner-panele.pl lub w inny sposób mu szkodzą.
 2. Sprzedający nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu z przyczyn od Sprzedającego niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.


§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu partner-panele.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej partner-panele.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Umowy zawierane za pośrednictwem partner-panele.pl zawierane są w języku polskim.
 3. W ramach realizacji umowy z Kupującym sklep partner-panele.pl jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 4. Partner-panele.pl honoruje wszelkie prawa określone w bezwzględnie obowiązujących
  przepisach prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach Ustawy Kodeks cywilny oraz Ustawy o prawach konsumenta. Postanowienia mniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa.
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sklep partner-panele.pl w ramach partner-panele.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 6. Sprzedający oświadcza, że odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie
  pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 7. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 8. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.partner-
  panele.pl w zakładce Regulamin. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem partner-panele.pl następuje poprzez przesłanie Kupującemu na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w sklepie internetowym, treści zawartej umowy.
 9. Sklep partner-panele.pl oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności serwisu, w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.
 10. Partner-panele.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem www.partner-panele.pl wiadomości o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
 11. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i
  zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane
  zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i  złożenia zamówienia przez Kupującego.
 12. Załącznikami do Regulaminu jest Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik nr 1 oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2.
 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załączniki:

1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
2. Formularz odstąpienia od umowy.