Regulamin Promocji „Skrzydło drzwiowe Binito DRE -10% + klamka za 1 zł netto.”

obowiązuje od dnia 1 września 2022 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Skrzydło drzwiowe Binito DRE -10% + klamka za 1 zł netto.””, zwanej dalej „Promocją”.
 2. Organizatorem Promocji jest:
  a. spółka Multi-Form II Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000129102, NIP: 6461011186, REGON: 277878877, kapitał zakładowy: 2.477.760,00 zł – w zakresie salonów sprzedaży oznaczonych numerami 1-6 w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, zwana dalej „Organizatorem”;
  b. marka partner-panele.pl jest własnością spółki Multi-Form II Sp z o.o.
 3. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym partner-panele.pl.
 4. Promocja trwa od 1 września 2022 roku do 30 września 2022 roku i obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem koniecznym umożliwiającym skorzystanie z Promocji jest zawarcie umowy na sprzedaż drzwi przed upływem daty zakończenia Promocji.

§ 2 Warunki promocji

 1. Promocja skierowana jest wyłącznie do konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, dokonujących zakupu skrzydeł drzwiowych producenta marki DRE objętych Promocją, określanych dalej jako „Uczestnik”.
 2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.partner-panele.pl.
 3. Promocja będzie polegała na tym, że Uczestnik kupujący skrzydła drzwiowe, objęte promocją, będzie mógł uzyskać rabat 10% na ich zakup oraz będzie mógł zakupić klamkę Wega i szyld za cenę 1 zł netto.
 4. Zestawienie towaru objętego Promocją znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega możliwość zmiany towaru biorącego udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
  rozwiernych przylgowych, bezprzylgowych oraz rewersyjnych w kolorze czarny mat.
 5. Warunkiem skorzystania z Promocji jest:
  a. zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w Promocji najpóźniej przed złożeniem zamówienia;
  b. zakup skrzydeł drzwiowych z asortymentu wskazanego szczegółowo w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
  c. Promocja obejmuje możliwość kupienia do każdego skrzydła drzwiowego jednego kompletu klamek Wega objętych Promocją za cenę 1 zł netto. Klamka Wega i szyld dodawana wyłącznie do drzwi
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami i upustami.
 7. Reklamacje oraz uwagi odnośnie do przebiegu oraz organizacji Promocji mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym lub w formie elektronicznej na adres salonu objętego promocją – w zależności od placówki handlowej, w której dokonano zakupu towaru.
 8. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji, dokładny opis przyczyny reklamacji oraz wskazanie salonu sprzedaży, w którym została zawarta umowa.
 9. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni, od otrzymania zgłoszenia i powiadomi Uczestnika o wyniku jego rozpatrzenia.

§ 3 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Organizator. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie listu lub wiadomości elektronicznej na adres placówki handlowej Administratora.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:
  a) organizacji, realizacji i rozliczenia Promocji, tj. na podstawie al. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie istotnym interesem Administratora jest marketing własnych produktów i usług;
  b) księgowo-podatkowych, tj. na podstawie al. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  c) związanych z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji, jak również dochodzenia i obrony przed roszczeniami, tj. na podstawie al. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  a) osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  b) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), w szczególności na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  c) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a także przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy lub gdy będzie to zasadne do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, co do przetwarzania przez administratora danych osobowych. Po upływie terminów wskazanych w zdaniu pierwszym, dane osobowe będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 5. Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo do jej wycofania w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem;
  c) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w czasie trwania Promocji na stronie internetowej www.partner-panele.pl.
 2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz jego Załączników. Zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich w miejscach wskazanych w ust. 1 powyżej i odnoszą się do sytuacji zgłoszonych po ich publikacji.

Załączniki:

1. 1. Zestawienie towarów objętych Promocją.